تعیین اندازه قطر کنتور آب

تعیین اندازه قطر کنتور آب

تعیین اندازه قطر کنتور آب

قطر لوله اصلی ساختمان و قطر لوله های عمودی (رایزرها) با استفاده از روش زیر بدست می آید :

مراحل تعیین قطر لوله ها در این روش به ترتیب زیر است :

۱- واحد مصرف در شاخه های فرعی و شاخه اصلی را از روی جدول زیر به دست می آوریم:

مقدار واحد مصرف لوازم بهداشتی مختلف

۲- فشار خروجی در کنتور و یا به عبارتی فشار آب شهر را بدست آورید( با استفاده از سازمان آب و فاضلاب)

۳- اختلاف ارتفاع کنتور تا بالاترین مصرف کننده را تعیین کنید(فاصله عمودی)

۴- به ازای هر ۱ متر اختلاف ارتفاع کنتور و بالاترین مصرف کننده ۱۰KPA از فشار آب شهر کم کنید سپس با توجه به فشار بدست آمده گروه محدوده فشار مورد استفاده در جدول را تعیین کنید.

تعیین اندازه قطر کنتور آب

۵- طول مسیر لوله کشی (افقی + عمودی) از کنتور تا دورترین مصرف کننده را بدست آورید.

۶- در جدول ستونی را که معادل یا بزرگتر از طول محاسبه شده در بند ۵ باشد انتخاب کنید (اعداد داخل پرانتز برای طول بر حسب متر می باشد)

۷- در ستون انتخاب شده و در محدوده فشار تعیین شده در بند۴ به طرف پایین حرکت کنید تا به واحد مصرف مورد نظر محاسبه شده در بند ۱ برسید.(اگر واحد مصرف در جدول وجود نداشت، از اولین عدد بزرگتر از آن در جدول استفاده کنید)

۸- با مشخص شدن واحد مصرف در ستون انتخاب شده به سمت چپ حرکت کنید و قطر مورد نظر از ستون دوم را پیدا کنید.

۹- در ستون انتخاب شده اگر به کل واحد مصرف ساختمان برسیم و به سمت چپ حرکت کنیم در ستون دوم اندازه قطر اصلی ساختمان را بدست می آوریم و از ستون اول اندازه قطر کنتور تعیین می شود.

۱۰- شاخه های فرعی و رایزرها را نیز با توجه به واحد مصرفی که تغذیه می کنند از روی ستون دوم (مربوط به لوله اصلی ساختمان و شاخه ها) سایز می زنیم.

نکته : برای محاسبه سایز لوله های آبسرد از واحد مصرف آبسرد و برای محاسبه سایز لوله های آبگرم از واحد مصرف آبگرم در جدول بند ۱ استفاده کنید.

واحد مصرف برای تعیین قطر لوله و کنتور

دیدگاه‌ها ۰

*
*

مشــــاوره رایــــــــگان